Botanički vrt

BILJKE SARAJEVSKE REGIJE..

26.08.2009.

ŠUMSKI ČISTAC(STACHYS SYLVATICA L.)FAMILIJA LAMIACEAE-USNATICE

Raste u svjetlim listopadnim šumama od nizina do subalpinskog pojasa.Ljekovita je biljka.

24.08.2009.

MALA BOCA-BODILICA(CIRSIUMACAULE SCOP.FAMILIJA ASTERACEAE-GLAVOČIKE

Naseljava suhe pašnjake i livade od brdskog dosubalpinskog pojasa.Hranljiva je i medonosna biljka.

24.08.2009.

BIJELI ŽEDNJAK(SEDUM ALBUM)FAMILIJA CRASSULACEAE-TUSTIKE ILI ŽEDNJACI

Raste na stjenovitim i krševitim mjestima do montanog pojasa.Dekorativna i medonosna biljka.

24.08.2009.

LJUTI ŽEDNJAK(SEDUM ACRE L.)FAMILIJA CRASSULACEAE-TUSTIKE ILI ŽEDNJACI

Naseljava suhe livade na karbonatnim zemljištima.Vrlo dekorativna biljka koja se upotrebljava u hortikulturi.Ljekovita je i medonosna biljka.

23.08.2009.

VRIJESAK(CALLUNA VULGARIS L.)FAMILIJA ERICACEAE-VRIJESOVI

Raste na rubovima šuma i sa niskim rastinjem do gorskog pojasa.Zbog dekorativnosti zastupljen je u hortikulturi.

23.08.2009.

RUJ-RUJEVINA (CATINUS COGGYGRIA SCOP.)FAMILIJA ANACARDIACEAE(RUJEVKE ILI VONJAČE)

Naseljava topla kamenita mjesta do brdskog pojasa.Naraste i do 6 metara i izgleda vrlo dekorativno.

23.08.2009.

PELIN(ARTEMISIA ABSINTHIUM L. FAMILIJA ASTERACEAE-GLAVOČIKE

Pelin se može naći kao samonikla biljka u prirodi.Raste na suhim neobrađenim mjestima.Ljekovita je biljka.

22.08.2009.

SAPONJAČA LJEPOLISTA/SAPONARIA BELLIDIFOLIA SM.FAMILIJA CARYOPHYLLACEAE-KARANFILI

Živi na karbonatnim stijenama naročito na dolomitiziranim krečnjacima , odnosno na krečnjačkoj crnici.Vrsta je dosta variabilna ali sve vrste sadrže određene aktivne supstance saponina.

22.08.2009.

CRNA POMOĆNICA - KOKOŠIJE GROŽĐE (SOLANUM NIGRUM) FAMILIJA (SOLANACEAE) (pomoćnice)

Crna pomoćnica je jednogodišnja otrovna biljka koju nalazimo pored puteva i zapuštenih zemljišta . Zbog pisustva alkaloida posebno solanina upotrebljava se u medicini (ne narodnoj).

22.08.2009.

LJUBIČASTOMODRI KOTRLJAN(ERYNGIUM AMETHYSTINUM)FAMILIJA APIACEAE-ŠTITARKE

Rasprostranjen je po kamenitim mjestima od nizina do gorskog pojasa.Izrazita je heliofita.

21.08.2009.

OBIČNI KRAVLJAK (CARLINA VULGARIS)FAMILIJA ASTERACEAE-GLAVOČIKE

nalazimo ga na suhim planinskim pašnjacima i livadama.

21.08.2009.

TROLISNI ODOLJEN (VALERIANA TRIPERIS L.)familija VALERIANACEAE-ODOLJENI

Raste na zasjenjenim krečnjačkim stijenama isiparima u pojasu bukovih i smrčevih šuma.

21.08.2009.

PROSTREL-MALA LINCURA(GENTIANA CRUCIATA L.)FAM.GENTIANACEAE-SIRIŠTARE

Naseljava kserotermne livade i pašnjake,ivice šuma uglavnom ugorskom i subalpinskom pojasu.Biljka je gorka i upotrebljava se u narodnoj medicini.

20.08.2009.

MJEŠIČINASTA GENCIJANA-NADUTA SIRIŠTARA(GENTIANA UTRICULOSA L.)FAM.GENTIANACEAE-SIRIŠTARE

Jednogodišnja zeljasta biljka sa slabim vretenastim korijenom.Raste po livadama i pašnjacima od brdskog do subalpinskog pojasa..

20.08.2009.

SIRIŠTARA ŠUMSKA(GENTIANA ASCLEPIDEA)FAM.GENTIANACEAE-SIRIŠTARE

Nalazimo je u svjetlim šumama pretežno na silikatnim suptratima dubokih i svježih zemljišta.

20.08.2009.

NAROVAŠENA GORČICA(GENTIANELLA CRISPATA)FAM.GENTIANACEAE-SIRIŠTARE

Pripada grupi Balkansko-Apeninskih endema.Raste na krečnjacima i silikatima planinskih rudina i gorskih livada.

19.08.2009.

SVJETLOLISNA UDOVIČICA(SCABIOSA LEUCOPHYLLA BORB.FAM.DIPSACACEAE(ČEŠLJUGOVINE)

Raste po suhim livadama,šikarama i rubovima šuma.Dobra medonosna i dekorativna biljka

19.08.2009.

MOČVARNA KALJUŽNICA(CALTHA PALUSTRIS)FAM.RANUNCULAACEAE(LJUTIĆI)

Raste po močvarama i pored izvora od nizina do predplaninskog pojasa

19.08.2009.

SRCOLIKI DIVOKOZJAK (DORONICUM COLUMNAE) FAMILIJA ASTERACEAE -GLAVOČIKE

Raste na kamenitim mjestima po šumama i šikarama planinskog pojasa.

19.08.2009.

ŠEVAR - ROGOZ (TUPHALATIFOLIA) FAMILIJA (TUPHACEAE) (ševari)

To je barska višegodišnja biljka.Raste po močvarnim predjelima od nizijskog do brdskog pojasa.

19.08.2009.

ŠIROKOLISNA BOKVICA (PLANTAGO MAJOR) FAMILIJA (PLANTAGINACEAE) (bokvice)

Raste po zapuštenim zemljištima i pored puteva.U narodu je poznata kao muška bokvica te se koristi za rane i obloge.

18.08.2009.

USKOLISNA BOKVICA (PLANTAGO LANCEOLATA) FAMILIJA (PLANTAGINACEAE) (bokvice)

Raste po livadama i pašnjacima od nizijskog do gorskog pojasa.Vrlo je ljekovita i u narodu se naziva ženska bokvica.Liječi plućne i unutarnje bolesti.

16.08.2009.

Ambrozija-Limundžik ( Ambrosia Artemisiofolia) Familia Asteraceae-Glavočike

Jednogodišnja biljka od 20-200 cm. Vrlo stetna biljka koja je uzrok mnogih polenskih alergija. Zbog enormnog broja polena koju jedna biljka proizvede i klijavosti koja iznosi do 40 god, te inace Americka biljka nezadrzivo se širi Evropom. Preporucuje se čupanje iz korijena ili često nisko košenje.

16.08.2009.

Vidova trava - Vidac ( Euphrasia rostkoviana) Familija Scrophulariaceae - Zijevalica

Najbolje uspijeva na planinskim rudinama i brdskim pasnjacima. Škodljiva je za stoku ali je znacajna kao medonosna i ljekovita biljka.

16.08.2009.

Rumelijski šuškavac ( Rhinanthus rumelicus) Familija Scrophulariaceae

Raste na livadama i pašnjacima gorskog brdskog subalpinskog nizijskog područja. Zbog otrovnih glikozida nepozeljna je kao krma.

03.08.2009.

Trbušasta zvončika Campanula rhomboidalis familija campanulaceae(zvončike)

Naseljava rubove šuma i planinske termofilne pašnjake.

03.08.2009.

Gronjasti ili okruglasti zvončić Campanula glomerata familija campanulaceae(zvončike)

Kao i otvorena zvončika naseljava trmofilne livade viših područja.Zbogcvijetova koji su sabijeni u grozdove neobično je lijepa i dekorativna biljka

03.08.2009.

Otvorena zvončika Campanula patula familija (campanulaceae-zvončike)

Kontinentalno evroazijska vrsta gdje najveći optimum nalazi na mezofilnim livadama brdskog gorskog i subalpinskog pojasa.Medonosna ljekovita i ukrasna vrsta.

31.07.2009.

Babin Zdravac Geranium Molle familija Geraniceae(iglice)

Često je nalazimo kao korov na zapuštenim zemljištima.Smanjuje mlječnost kao krma i uzrokuje kiseljenje i grušanje mlijeka.Ljekovita je biljka.

31.07.2009.

Crveni Zdravac Geranium Robertianum familija Geraniceae(iglice)

Raste u svjetlim šumama uz ograde i puteve.To je jednogodišnja biljka dužine do 20 cm.Ljekovita je biljka.

31.07.2009.

Uspravna petoprsta ( Potentilla erecta )familija Rosaceae(ruže)engl.Tormentilla

Raste po proplancima šuma i vlažnim livadama.Ljekovita je biljka naročito korijen koji je crvene boje.

29.07.2009.

SAPUNIKA SAPONARIA OFFICINALIS FAMILIJA (CARYOPHYLLACEAE) (KARANFILI)

Raste kraj rjeka,potoka i puteva na pjeskovitom tlu.Ljekovita je biljka.

29.07.2009.

NEVEN CALENDULA OFFICINALIS FAMILIJA (ASTERACEAE) (GLAVOČIKE)

Može se naći pored puteva i zapuštenih zemljišta .Inače se uzgaja po vrtovima i alejama kao ljekovita i dekorativna biljka.

29.07.2009.

ČIČAK ARCTIUM LAPPA PORODICA (ASTERACEAE) (GLAVOČIKE)

Dvogodišnja biljka koja raste po zapuštenim neobrađenim mjestima.Ljekovita je biljka.

23.07.2009.

Divlja žalfija Salvia Pratensis familija Lamiaceae (usnatice)

Rasprostranjena na prosoru Evrope i Jugozapadne Azije.Slaba je krma.Medonosna je i ljekovita biljka.

23.07.2009.

Mečja Šapa Heracleum sphondylium familija Apiaceae (Štitarke)

Rasprostranjena na vlažnim livadama i ruderalnim staništima na dubljim azotnim tlima.

23.07.2009.

Repuh-Repušina Patasites Hybrides familija Asteraceae(glavočike)

Raste na vlažnim mjestima pored puteva potoka i rijeka.Ljekovita je biljka.

22.07.2009.

Mali Šuškavac Rhynanthus minor L.familjiaScrophulariceae(zijevalice)

Naseljava sve vrste ekosistema do gorskog pojasa.Zbog prisustva otrovnih glikozida rhinantina ubraja se u slabo otrovne biljke.

22.07.2009.

Gola Sita Juncus Effesus familija juncaceae(site)

Raste oko izvora potoka i bara od nizijskog do gorskog pojasa.Kao krma veoma je loša zbog prisustva SiO2.

22.07.2009.

Majčina Dušica thymus serpilium l.familija Lamiaceae(usnatice)

Pripada subatlanskoj-submediteranskoj vrst koja je rasprostranjena po cijeloj Evropi sem Sjrverne.Ljekovita je i medonosna biljka.

21.07.2009.

Konopljuša Eupatorium Cannabinum L.familija Asteraceae(Glavočike)

Nalazimo je na rubovima listopadnih i četinarskih šuma uz ceste potoke i rijeke.LJekovita je biljka.

21.07.2009.

Češljasti Različak Centaurea scabiosa familija Asteraceae(Glavočike)

Raste od submediteranskog do subalpinskog pojasa.Naseljava kserotermne pašnjake krečnjačkih i dolomitnih kamenjara.

21.07.2009.

Suručka ili Suručica Filipendula Ulmaria familija Rosaceae(ruže)

Raste po higrofilnim livadama i pašnjacima od nizina do gorskog pojasa.Traži svježa i humozna tla.LJekovita je biljka.

20.07.2009.

PAŠNJAČKI OMAN (INULA SALICINA L) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Raste po planinskim pašnjacima i livadama . Ljekovita je biljka.

20.07.2009.

ZELJASTA BJELOGLAVKA (DORYCNIUM HERBACEUM) FAMILIJA (FABACEAE) (mahunarke)

Raste na kamenjarskim pašnjacima , na plitkim tlima gdje pH varira izmedju 6,5-6 . Zbog suhog i kožastog lišća slaba je krmna biljka.

20.07.2009.

LAZARKINJA CRVENA (ASPERULACYNAMCHICA L)FAMILIJA (RUBIACEAE) (broćevi)

Nalazimo je na plitkim karbonatnim i pjeskovitim tlima gdje je pH vrijednost od 6-8.Ubraja se u skupinu ljekovitih i ukrasnih biljaka.

19.07.2009.

DUPČAC (Teucrium chamaedrys l.) Familija Lamiaceae-Usnatice

Ratse kao polužbun na sunčanim mjestima po livadama i pašnjacima. Ljekovita je biljka protiv proljeva i infekcije probavnih organa.

19.07.2009.

VELIKA KRVARA-JARČIJA BRADA (Sanguis orba officinalis l.) Familija Rosaceae-Ruže

Živi u ekosistemima higrofilnih livada i pašnjaka. Dobra je pčelinja paša i ljekovita je biljka.

19.07.2009.

BODLJIKAVI GLADIŠ (Ononis spinosa l.) Familija Fabaceae -mahunarke

Pripada submediteranskom Evroazijskom flornom elementu. Kao mlada dobra je krma. Medonosna je i ljekovita biljka.

18.07.2009.

Veliki volujak.ognjica,žuti kolotoč(Telekia specioza).familija Asteraceae(glavočike)

Raste uz obradive površine i putove, na svježim i vlažnim zemljištima. Naraste i preko 2m. Medonosna je i ljekovita biljka.

18.07.2009.

Kiprovina-Vrbica Chamaenerion Angustifolium familija Oenotheraceae(pupoljke)

Raste na šumskim čistinama i snjegolomima često u gustim populacijama sa heliofilnim vrstama.Medonosna je i jestiva biljka.

18.07.2009.

Ranik- Senecio Fuchsii familija Asteraceae(glavočike)

raste na svježim zemljištima u manjim ili većim grupama.

17.07.2009.

Mačkina djetelina-ranjenik Anthyllis vulneraria L.familija Fabaceae(mahunarke)

Veoma varijabilna vrsta.Dobra je krma i ljekovita je biljka.

17.07.2009.

Ranilist Betonika officinalis familija Lamiaceae(usnatice)

RAste na neutralnim do umjereno kiselim humoznim zemljištima od nizina do brdskog vegetacijskog pojasa.Zbog tanina kojeg sadrži oko 12%upotrebljava se za liječenje rana.

17.07.2009.

naprstak-žućkasta pustikara Digitalis Grandiflora familija Scrophulariaceae (zijevalice)

Nalazimo je na rubovima šuma prosjecima i čistinama od planinskog do sub alpinskog pojasa.Spada među najvažnijelijekove protiv srčanih bolesti.

16.07.2009.

ODOLJEN - MACINA TRAVA (VALERIANA OFFICINALIS L) FAMILIJA (VALERIANACEAE) (odoljeni)

Nalazimo je u pojasu bukovo-jelovih šuma i klekovine bora.Kao ljekovita biljka dobija se mnogo-plantažnim uzgojem.

16.07.2009.

OBIČNA IVANČICA (LEUCANTEMUM VULGARE ) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Rasprostranjena širom svijeta kao dekorativna biljka.Veoma komleksna vrsta sa puno sestrinskih vrsta,podvrsta varijeteta i formi . Ljekovita je i krmna biljka.

16.07.2009.

RAZLIČAK - ZEČINA (CENTAUREA JACEA L) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Nalazimo je uz putove i ruralna naselja kao i u hrastovim i grabovim šumama.Medonosna je i ljekovita a takodje i dekorativna biljka.

14.07.2009.

KLINČIĆ ŠARENI - ŠARENI KARANFIL (DIANTHUS DELTOIDES L) PORODICA (CARYOPHYLLACEAE) (karanfili)

Višegodišnja pri dnu odrvenjela biljka.Često je nalazimo na kiselim livadama i pašnjacima brdskog i gorskog pojasa.Koristi se kao dekorativna vrsta za urađenje prostora gdje dominira kamen.

14.07.2009.

PURPURNI BROĆ (ASPERULA PURPUREA L) FAMILIJA RUBIACEAE (broćevi)

Najveću brojnost postiže u kamenjarskim pašnjacima i borovim šumama.

14.07.2009.

IVANJSKO CVIJEĆE - ŽUTA BROĆIKA (GALIUM VERUM L ) FAMILIJA (RUBIACEAE) (broćevi)

Široko rasprostranjena euroazijska sub-mediteranska vrsta koja naseljava mezokserofilne livade i pašnjake.Medonosna je i ljekovita biljka.

13.07.2009.

DIVIZMA (VERBASCUM PHLOMOIDES L) FAMILIJA (SCROPHULARIACEAE) (zjevalice)

Dvogodišnja ili trogodišnja biljka koja naraste i preko jedan metar visine.Raste uz potoke , putove zatim šumskim čistinama na pjskovitom tlu.Ljekovita je biljka.

13.07.2009.

DOBRODEVA (CAMPANULA PERSICIFOLIA L) FAMILIJA (CAMPANULACEAE) (zvončići)

Raste na umjereno suhim rastresitim kiselim zemljištima do brdskog vegetacijskog pojasa.

13.07.2009.

POVRATIČ (TANACENUM MACROPHYLLUM) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Raste na mjestima koja obiluju vlagom gdje se zadržava snijeg i na svježim ,rahlim ,humoznim i ilovičastim zemljištima od brdskog do alpinskog regiona.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

ČUVARKUĆA (SEMPERVIVUM TECTORUM L) FAMILIJA IRIDACEAE (perunike)

Trajna zeljasta biljka sa debelim listovima.Raste po krovovima kuca , stijenama i zidovima.Izrazita je heliofita.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

PETROVAC ( AGRIMONIA EUPATORIA L) FAMILIJA ROSACEAE (ruže)

Raste na sunčanim mjestima uz puteve i livade.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

ROSOPAS - ZMIJSKO MLIJEKO (CHELEDONIUM MAJUS ) PORODICA PAPAVERACEAE (makovi)

Raste po stijenama , zidovima i živicama .Lako se raspoznaje, kada se otkine list poteče tamno-žuto mlijeko.Ljekovita je biljka.

02.07.2009.

ZEČIJA LOBODA (HIERACIUM PILOSELLA L) FAMILIJA ASTERACEAE (glavočike)

Raste od brdskog do subalpinskog pojasa. Ljekovita je biljka.

02.07.2009.

ŠUŠULJ - MODAR KAMENIČAK (PETROR HAGIA SAXIFRAGA) FAMILIJA CARYOPHYLLACEAE ( karanfili)

Ova vrsta naseljava suha i topla staništa submediteranskog , brdskog i gorskog pojasa.

02.07.2009.

OBIČNA PRŽENICA (KNAUTIA ARVENSIS L) FAMILIJA DIPSACACEAE (češljugovine)

Višegodišnja biljka koju najčešće nalazimo na mezofilnim livadama i pašnjacima u nizijskom i brdskom pojasu.Ljekovita je vrsta jer sadrži tanine i saponozide.

01.07.2009.

KANTARIJA -GORČICA ( Centarium erythraearafn. ) Familia Gentianae -Sirištare

Raste po umjereno suhim livadami pašnjacima, od nizina do supalpinskog pojasa. Ljekovita je biljka.

01.07.2009.

ŽUTI KANTARION ( Hypericum perforatum l. ) Familia: Hipericaceae-Pljuskavice

Raste po pašnjacima uz ceste i napuštenom zemljištu. Ljekovita je biljka.

01.07.2009.

MALA KRVARA ( Sanguisorda minor scop.) Familija Rosaceae-ruža

Raste u ekosistemima kserostermnih pašnjaka. Dobra je krmna i pčelinja paša. Ljekovita je biljka ( korijen ).

24.06.2009.

CRNI GAVEZ ( Symphytum officinale l.) Familija Boraginaceae-Oštrolisti

Raste kao korov pored puteva, i napištenim zemljištima. Voli sviježa, umjereno vlažna, bazična neutralno do umjereno kisela tla. Ljekovita je biljka.

24.06.2009.

ŽUTA DJETELINA- ŽUTA GUNJICA (TRIFOLIUM PATENS) Familija Fabaceae-Mahunarke

Različite vrste ove populacije rastu na mezokserofilnim livadama i pašnjacima, nizijskog brdskog pojasa. Na pašnjacima je rijeđa jer sjeme ne stigne da sazri.

24.06.2009.

KRAVLJAK -Sikavica ( Carlina Acaulis l.) Familija Asteraceae(glavočike)

Raste na suhim, gorskim livadama i obroncima. Cvijeta od juna do septembra. Ljekovita je biljka(korijen).

23.06.2009.

ZLATAN - DIVLJI LJILJAN (LILIUM MARTAGON) FAMILIJA LILIACEAE (ljiljani)

Najčešće ga nalazimo u mezofilnim , listopadnim i mješovitim šumama i šikarama.Raste na svježim blago do umjerenim kiselim zemljištima.

23.06.2009.

TRAVA IVA (Teucrium montanum) Familija Labiatae- Usnatice

Raste na suhim kamenitim zemljistima . Izrazita je heliofita . Vrlo je ljekovita biljka.

21.06.2009.

MACINA TRAVA-OČAJNICA (Marrubium vulgare)

Macina trava je trajna biljka uspravne i dlakave stabljike visine do 60cm. Ljekovita je biljka.

21.06.2009.

VODOPIJA-KONJOGRIZ ( Cichorium intybus l.) Familija Compositae

Raste na suhim, kamenitim predjelima. Ljekovita je i jestiva biljka.

21.06.2009.

CRNI ŠLJEZ(Malva Silvestris l.) Familija Malvaceae-Šljezovi

Crni šljez raste po ruševinama i napuštenim zemljištima. Ljekovita je biljka.

20.06.2009.

ŠTAVELJ OBIČNI (Rumex crispus l.) Familija Polygonaceae

Biljka rasprostranjena kao korov. Raste na dubljim donekle nitrificiranim zemljištima, od nizijskog do gorskog pojasa. Kao krma je bezvrijedna ali se koristi u narodnoj medicini kao antiskorbutik i antiseptik.

20.06.2009.

PUCAVAC -PUŠINA (Silene vulgaris) Familija- Caryophyllaceae-Karamfili

Višegodišnja zeljasta biljka koja živi na mezofilnim i kserofilnim livadama i pašnjacima. Medonosna,ljekovita i jestiva biljka.

20.06.2009.

DIVLJA GRAŠICA, AJČICA (coronilla varia l.) Familija Fabaceae- Mahunarke

Nalazimo je na proplancima, šumskim čistinama i šikarama. Upotrebljava se u narodnoj medicini i pčelarstvu.

16.06.2009.

VELEBILJE-BUNIKA (Atropa Beladonna l.) Familija Solanaceae-Pomoćnice

Nalazimo je u svijetlim listopadnim mješovitim šumama, krčevinama i uz šumske ceste i putove. Svi djelovi biljke sadrže znatan postotak raznih alkaloida(Atropin, Hyoscyamin) pa se koristi u službenoj medicini.

16.06.2009.

ČEMERIKA BIJELA (Veratrum Album l.) Familija liliaceae-ljiljani

Široko rasprostranjena u sjevernim i srednjim dijelovima Evrope. Voli pašnjake i livade sa kiselim tlom. Poznata je otrovna i ljekovita biljka.

15.06.2009.

ŽDRALJEVINA (GALEGA OFFICINALIS) FAMILIA FABACEAE (mahunarke)

Ždraljevina je višegodišnjazeljasta biljka .Prirodni je antdiabetik , diuretik i hipoglikemik.

15.06.2009.

PRETPLANINSKA DJETELINA (TRIFOLIUM ALPESTRE ) FAMILIJA FABACEAE (mahunarke)

Naseljava planinske rudine subalpinskog krečnjačkog pojasa.Tipična podvrsta pretplaninske djeteline naseljava termofilne livade gorskog i brdskog pojasa. Izrazita je heliofita.

15.06.2009.

BRDSKA DJETELINA (TRIFOLIUM MONTANUM L) FAMILIJA FABACEAE (mahunarke)

Višegodišnja biljka koja živi na kserotermnim livadama i pašnjacima od gorskog do subalpinskog vegetacijskog pojasa.Dobra je medonoša.

09.06.2009.

HMELJASTA LUCERNA ( Medicago luplina l.) Familija fabacaeae-mahunarke

Heliofina, termofilna i bazofilna krmna vrsta.

09.06.2009.

BIJELA DJETELINA ( Trifolium repens l.) Familia fabaceae-mahunarke

Višegodišnja biljka koja se kao crvena djetelina zbog visokog procenta bjelančevina forsira na livadama i pašnjacima. Značajna je i medonosna, ljekovita i divlja jestiva biljka.

09.06.2009.

CRVENA DJETELINA (Trifolium pratense l.) Fam. Fabaceae-mahunarke

Visegodisnja krmna biljka, koju najčešće nalazimo na mezofilnim livadama nizijskog, brdskog i gorskog pojasa. Medonosna i ljekovita je biljka.

02.06.2009.

KADULJA-ŽALFIJA (Salvia officinalis l.) Familia Lamiaceae-usnatice

Ljekovita biljka koja se uzgaja i kultiviše. Inače raste na kamenitom tlu Dalmacije i Hercegovine.

01.06.2009.

DLAKAVI KRESTUŠAC (Polygala comosa) Fam. Polygalaceae

Naseljava livade i pašnjake, svijetle hrastove i bukove šume. Medonosna je biljka.

01.06.2009.

MAČJI REPAK (Phleum pratense l.) Fam. Poaceae-zeljaste

Naseljava mezokserofilne livade i pašnjake. Kao krmna biljka ima veliku vrijednost pa se uzgaja i proizvodi sorte sa viskom prinosima.

29.05.2009.

SURUČICA (FILEPENDULA VULGARIS MOENCH ) FAMILIA ROSACEAE (ruže)

Nalazimo je najčešće na bazičnim zemljištima submediteranskog , brdskog i gorskog pojasa.Listovi i gomolji ove biljke su jestivi.

29.05.2009.

ŠIROKOLISNI GRAHOR (LATHYRUS LATIFOLIUS L) FAMILIA FABACEAE (mahunarke)

Naseljava livade i pašnjake sa bazičnim neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.Medonosna je biljka.

29.05.2009.

VRANINO OKO (PARIS QUADRIFOLIA L) FAMILIA LILIACEAE (liljani)

Raste u polavnim šumama i mezofilnim zajednicama .Otrovna je biljka ali ima primjenu u narodnoj medicini.

26.05.2009.

DVOLISNI GOROCVJET-VIMENJAK (PLANTHERA BIFOLIA) FAMILIJA ORCHIDEAE (kaćuni)

Raste na umjereno suhim i svježim neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.Cvjetovim mogu biti bijeli , žućkasti ili zelenkasto bijeli.Vrlo lijepo miriše i lijepog je izgleda pa se nekontrolisano uništava.U nekim zemljama je zaštćena vrsta.


Noviji postovi | Stariji postovi

Botanički vrt
<< 07/2013 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Za sve informacije, facebook profil : http://www.facebook.com/kemal.colak.948?fref=ts
BILJKE SARAJEVSE REGIJE-SADRŽAJ:
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
482657

Powered by Blogger.ba