Botanički vrt

BILJKE SARAJEVSKE REGIJE..

26.05.2009.

KAĆUNAK PJEGAVI (DACTYLORHIZA MACULATA L) FAMILIJA ORCHIDACAE (kaćuni)

Zastupljen u listopadnim, cetinarskim i mješovitim šumama pretežno na rubovima.Medonosna i ljekovita vrsta.

26.05.2009.

KACUN-SALEP DACTYLORHIZA SAMBUCINA FAMILIJA ORHIDACEAE (kaćuni)

Naseljava gorske pašnjake i livade. Cvjetovi mogu biti svjetlo-žuti ili purpurno crveni.

25.05.2009.

KRAVORINA- ŽUTA TRAVA ( Smyrnium perfoliatum L.) Familija Umbelliferae- Štitarke

Nalazimo je na rubovima šuma i planinskim pašnjacima. Dekorativna je biljka pa je često uzgajamo u vrtovima.

25.05.2009.

ŽUTI ZVJEZDAN ( Lotus corniculatus l.) Familija Fabaceae (mahunarke)

Livadska biljka od nizina pa do gorskog pojasa. Listovi zvjezdana bogati su vitaminima pa ih u nekim zemljama jedu kao proljetnu salatu ili varivo.

25.05.2009.

LIVADSKI GRAHOR ( LATHYRUS PRATENSIS L.) Familija Fabaceae (mahunarke)

Široko rasprostranjena vrsta koja naseljava ekosisteme mezofilnih i higrofolnih livada. Izrazita je heliofita.

24.05.2009.

ČEKUNJUŠA CRNA (Crepis biennis l.) Familia Asteraceae (Glavočike)

Umjereno kontinentalna evropska vrsta koja optimum nalazi u mezofilnim livadama i pašnjacima.

24.05.2009.

UŠAC- RUMENIKA ( Lychnis flos cuculi l.) Fam. Caryophyllaceae (Karanfili)

Izrazita je heliofita i naseljava higromezifilne livade, te poplavna područja.

24.05.2009.

CRNI GRAHOR ( Lathyrus niger ) Fam. Fabaceae(Mahunarke)

Raste na svijetlim, umjereno kiselim zemljištima, od nizina sve do planinskog pojasa.

17.05.2009.

GLAVIČASTI LAN (LINUM CAPITATUM) fam.Linaceae

Naseljava pretežno karbonatna i silikatna zemljišta u planinskom podrucju. Na nižim toplijim staništima ovu vrstu smjenjuje Linumflavum L. Izrazita je heliofita.

17.05.2009.

POCIJEP (MAIANTHEMUM BIFOLIUM ) fam. Liliaceae- Ljiljani

Zastupljen u acidofilnim šumama smrče, jele i bora na sviježim slabo kiselim zemljištima.

17.05.2009.

KOPITNJAK (ASARUM EUROPAEUM L.) fam. Aristolochiceae-Vučje stope

Pretežno raste u mezofilnim šumskim zajendnicama na bazama zasićenim ili slabo kiselim zemljištima. Izrazito mirmekhorna biljka.

14.05.2009.

KAĆUN-VISOKI SALEP ( ORCHIS MORIO) Familija Orchidaceae- Kaćuni

Zastupljen na rubovima šuma, tresetištima gdje je zemljište blago humozno i rasteresito.

14.05.2009.

ZAVRATA BIJELA (CEPHALANTHERA LONGIFOLIA L.) familija Orchideaceae (KAĆUNI)

Prelijepa biljka koja naseljava termofilne zajednice od nizina do planinskog vegetacijeskog pojasa cvijeta od maja do juna.

14.05.2009.

SRIJEMUŠ-MEDVEĐI LUK (Allium ursinum l.) LILIACEAE (LJILJANI)

Srijemuš ima jak miris na luk. Ima primjenu kao začinska biljka. Nalazimo je najčešće na bazičnim, neutralnim do umjereno kiselim zemljištima. Inače je mirmekohorna biljka.

12.05.2009.

DAN I NOĆ ( Viola tricolor ) Familija Violaceae - Ljubičice

Dan i noć je jednogodišnja, zeljasta biljka visine do 30 cm. Naseljava livade, nizijskog i gorskog pojasa.

12.05.2009.

MLAĐA ŠUPLJA- ŠUPALJKA ( corydalis cava ) Familija Papaveraceae-Makovi

Nalazimo je u vlažnim , svijetlim, listopadnim šumama od nizina do subalpinskog pojasa.

12.05.2009.

DEVETOLISNA REŽUHA ( dentaria ennephyllos l.) Familija Cruciferae (Krstašice)

Nalazimo je u zajednicama bukovih, jelovih i smrčevih šuma. Raste na svježim, bogatim ,neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.

10.05.2009.

ZEČIJA KISELICA ( Oxalis acetosella l.) Fam. Oxalidaceae (kiselica)

Živi u sjenovitim,listopadnim, četinarskim i mješovitim šumama. Raste na svježim umjereno hranjivim i kiselim zemljištima.

10.05.2009.

KUKAVIČICA VENECIJANSKA ( Lathyrus venetus) Fam.Papilionaceae (mahunarke)

10.05.2009.

KUKAVIČICA ( Lathyrus vernus) Fam. Papilionaceae-Mahunarke

Česta je u šumi rasta običnog graba i u bukovoj šumi. Raste na pretežno krečnjačkim zemljištima.

08.05.2009.

MRTVA KOPRIVA ŽUTA (LAMIASTRUM GALEOBDOLUN L ) FAMILIJA LABIATAE (usnatice)

Mirmekhorna biljka koja naseljava mezofilne šume reda bukve.Medonosna je biljka.

08.05.2009.

BIJELA RADA (TRATINČICA) (BELLIS PERENNIS L) FAMILIJA ASTERECEAE (glavočike)

Naseljava livade i pašnjake nizijskog , brdskog i gorskog pojasa.Medonosna je biljka.

07.05.2009.

SALOMONOV PEČAT OBIČNI (POLYGONATUM MULTIFLORUM L) FAMILIJA LILACEAE (ljiljani)

Raste na svježim hranjivim do umjereno kiselim zemljištima u mezofilnim hrastovim i bukovim šumama.Ljekovita je biljka.

07.05.2009.

BIJELI KOZLAC (ARUM ITALICUM ) FAMILIJA ARACEAE (kozlaci)

Raste na svježim,hranjivim ili slabo ilovičastim zemljištima. Vrsta je polimorfna i najčešće je nalazimo na rubovima kraških šume i šikara submediteranskog područja.

06.05.2009.

JAGLAC PROLJEĆNI (PRIMULA VERIS L SUBSP. COLUMNAE) FAMILIJA PRIMULACEAE (jagorčevine)

Rasprostaranjena je na livadama i pašnjacima od brdskog do alpinskog pojasa. Mlado lišće služi kao vitaminsko povrće .

06.05.2009.

PAVLOVAC (AREMONIA AGRIMONOIDES ) FAMILIJA ROSACEAE (ruže)

Mirmekhorna biljka koja raste po listopadnim i četinarskim šumama.

06.05.2009.

ĐURĐEVAK (CONVOLLARIA MAJALIS L) FAMILIJA LILIACEAE (ljiljani)

Raste po listopadnim šumama i šikarama na umjereno kiselim zemljištima. Inače sadrži otrovne gliozide i alkaloide i koristi se u službenoj medicini.

05.05.2009.

VIJUGASTA GRAHORICA (VICIA SEPIUM L.) familija Fabaceae;

Pripada kategoriji odličnih krmnih biljaka, te se u novije vrijeme sve češće uvodi u kulturu. Dobra je medonosna biljka.

02.05.2009.

PTIČIJA GRAHORICA ( VICIA CRACCA L) familija FABACEAE (leptirnjače)

Medonosna je i ljekovita biljka.Njene različite populacije naseljavaju higromezofilne livade i pašnjake.

02.05.2009.

DRAGOLJUB DIVLJI (TROPAEOLUM MAIUS L)

U proljece iz podanka sa dva lsta , slična ženskoj bokvici izraste stabljika do 20 cm.Na vrhu stabljike je klas vrlo lijepih žućkasto-bijelih cvjetića.Raste u svijetlim šumama i gajevima. Ljekovita je biljka.

29.04.2009.

*ČESTOSLAVICA (VERONICA CHAMAEDRYS)

Familija SCROPHULARIACEAE Raste po mezofilnim livadama , pašnjacima i listopadnim šumama.Medonosna je biljka.

29.04.2009.

*LJUTIĆ MALJAVI ( RANUNCULUS LANUGINOSUS L )

Familija RANUNCULACEAE (žabnjaci) Raste u svijetlim šumama na blago kiselim zemljištima.

26.04.2009.

JALOVA JAGODA (potentilla micrantha) Fm. Rosaceae(RUZE)

Mirmekofilna vrsta koja pripada submediteranskom flornom elementu.

26.04.2009.

PUZAVA IVICA (Ajuga reptans) fam.Lamiaceae

Ljekovita biljka je i medonosna biljka a u hortikulturi upotrebljavaju se dvije njene forme (viridissima i veriegata.

26.04.2009.

ŽUTI GAVEZ (sympytum tuberosum L.) familija Boraginaceae( oštrolist)

Raste u svijetlim šumama i umjereno kiselim zemljištima.

23.04.2009.

ZVJEZDARKA -mišjakinja velika (SRELLARIA HOLOSTEAL) familija Caryophyllaceae(karamfili)

Raste u svijetlim šumama na sviježim umjereno kiselim zemljištima. Dobra je za ispašu pčela.

23.04.2009.

LUČAC-ČEŠNJAČA (ALLAIARIA PETOLATA) familija Crucifernae (Krstašice)

Raste kao korov u vrtovima i parkovima. Može se koristiti za spravljanje salate za jelo. Ima okus luka.

23.04.2009.

POTOČNICA (MYSOTIS SYLVATICA)

Cvijeta u aprilu i i maju. Višegodišnja dekorativna biljka koja voli bogato i vlažno tlo.

23.04.2009.

VILINO OKO-ZDRAVINJAK( Geranium phaeum l.) Familia Geraniaceae-Iglice

Nalazimo ga u svijetlim šumama i njenim rubovima. Zbog dekorativnog izgleda kultiviše se u vrtovima i parkovima.

18.04.2009.

ŠUMSKI ŠAŠ (Luzula silvatica) familija Juncaceae(sitovi)

Najčešće je zastupljena u šumama smrče, jele i klekovine bora, na silikatnoj podlozi.

18.04.2009.

NARCIS (narcissus poeticus) Familija Amaryllidaceae (sunovrati)

Najbrojnije populacije žive na kraškim poljima gdje krajem maja stvaraju prekrasan tepih.. Inace se uzgajaju kao hortikulturalne vrste koje cvjetaju početkom aprila.

18.04.2009.

PODBJEL (TUSILAGO FARFARA) fam. Asteraceae, glavočike

Raste u velikom mnoštvu na ilovičastom tlu uz potoke i jarke. Cvjeta u martu i aprilu zlatnožutim cvjetovima na bezlisnoj stabljici.

12.04.2009.

*DOBRIČICA (glechoma hederacea, l.) familija Lamiaceae (usnatice)

Nalazimo je u listopadnim šumama i šikarama. Spada u ljekovite biljke.

12.04.2009.

*PLUĆNJAK (Pulmonaria officinalis, l.) familija Boraginaceae (oštrolisti)

Biljka sa hrapavo dlakavim listom koji je pokriven sa bjeličastim pjegama. Cvjetovi su crvenoljubičasti, rijeđe bijeli. Ljekovita je bijka kako joj i sam naziv kaže.

12.04.2009.

*MALI ZIMZELEN (Vinca minor,l.) familija

Raste po parkovima, vrtovima i ukrasnim vrtovima, kao niski grm. Ima vjecno zeleno lišće koje se sabira u proljeće, kojim liječimo plućne bolesti, naročito krvarenja.

12.04.2009.

*LJUBIČICA (viola odorata, l.),familija Violaceae (ljubičice)

Veoma omiljena životpisna vrsta. Uzgajaju se različiti hortikulturni oblici. Ima primjenu u medicini, naročito cvijetovi.

09.04.2009.

*ŠUMARICA (ANEMONE NEMAROSA L)

Familija RANUNCULACEAE (žabnjaci) Pojavljuje se u rano proljeće u mezofilnim šumama i šikarama. Cvjetovi bijeli pojedinačni na dugim peteljkama. Vrlo dekorativno djeluje u svjetlim šumama.

09.04.2009.

*KUKURIJEK (HELLEBORUS ODORUS)

Familija RANUNCULACEAE (žabnjaci) Takođe rana proljetna biljka koju nalazimo na različitim staništima (svjetle šume , krčevine od nizina do brdskog regiona) Postoji više vrsta : HELLEBORUS NIGER , HELL. MULTIFIDUS , HELL. DUMETORUM.

06.04.2009.

*PASIJI ZUB-(ERYTHRONIUM DENS-CANIS L)

Pasiji zub spada među najljepše proljetnice koji cvjeta dok još šuma ne olista. Zbog izvanredno lijepog lizgleda i ranog cvjetanja veoma je tražena vrsta u hortikulturi , naročito za kamenjare.

04.04.2009.

JAGORCEVINA (Primula Vulgaris), familija Primulaceae (jaglaci)

Spada među najranije proljetnice i cvijeta u orve predproljetne dane, odmah nakon otapanja snijega, narocito na sunčanim mjestima. Raste u svijetlim listopadnim šumama, rubovima šuma, voćnjacima. Traži sviježa, rastresita neutralno do blago kisela zemljišta.

04.04.2009.

JETRENKA (hepatica nobilis), familija (ranunculaceae) žabnjaci

Jetrenka je biljka sa izuzetno lijepim cvijetovima. Raste u svjetlim šumama i šikarama hrastovog i bukovog pojasa. Novi listovi razvijaju se tek nakon cvjetanja.

01.04.2009.

ZUMBUL (scilla bifolia l.) familija liliaceae (LJILJAN)

Svojom ljepotom, proljetnom aspekti nasih šuma i šikara daje posebnu ljepotu. Od ove vrste u hortikulturi razvijeno je vise podvrsta koje se razlikuju prema veličini i boji cvjetova. Raste na svježim, blago kiselim zemljištima, od nizina do planinskog pojasa.

01.04.2009.

KAĆUN (Crocus neapolitanus), familija Iridaceae (PERUNIKE)

Kaćun je prvi vjesnik u nižim i brdskim predjelima, no u višim cvjeta i sredinom ljeta. Cvijet je ljubičast, ali se može naći i primjerak sa potpuno bijelim listićim perigona. Imao sam sreću da pronađem baš taj. Raste na svježim, hranjivim zemljištima, po šikarama i pašnjacima.

01.04.2009.

VISIBABA (Galanthus nivalis l.), familija Amaryllidaceae (sunovrati)

Visibaba je najranija proljetna biljka. Često cvjeta još kad dok snijeg nije okopnio. Cvjetovi slabo mirišu, ali lijepo izgledaju. Zahvaljujući lijepom izgledu, kod naroda je vrlo omiljena biljka, pa se često sadi u baštama i vrtovima. Poslije cvjetanja cvijet se pretvara u plod (tobolac), koji sadrži nekoliko sjemenki. Odgovara joj umjereno kiselo, humozno i ilovičasto tlo.


Noviji postovi |

Botanički vrt
<< 07/2013 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Za sve informacije, facebook profil : http://www.facebook.com/kemal.colak.948?fref=ts
BILJKE SARAJEVSE REGIJE-SADRŽAJ:
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
453906

Powered by Blogger.ba