Botanički vrt

BILJKE SARAJEVSKE REGIJE..

21.07.2009.

Konopljuša Eupatorium Cannabinum L.familija Asteraceae(Glavočike)

Nalazimo je na rubovima listopadnih i četinarskih šuma uz ceste potoke i rijeke.LJekovita je biljka.

21.07.2009.

Češljasti Različak Centaurea scabiosa familija Asteraceae(Glavočike)

Raste od submediteranskog do subalpinskog pojasa.Naseljava kserotermne pašnjake krečnjačkih i dolomitnih kamenjara.

21.07.2009.

Suručka ili Suručica Filipendula Ulmaria familija Rosaceae(ruže)

Raste po higrofilnim livadama i pašnjacima od nizina do gorskog pojasa.Traži svježa i humozna tla.LJekovita je biljka.

20.07.2009.

PAŠNJAČKI OMAN (INULA SALICINA L) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Raste po planinskim pašnjacima i livadama . Ljekovita je biljka.

20.07.2009.

ZELJASTA BJELOGLAVKA (DORYCNIUM HERBACEUM) FAMILIJA (FABACEAE) (mahunarke)

Raste na kamenjarskim pašnjacima , na plitkim tlima gdje pH varira izmedju 6,5-6 . Zbog suhog i kožastog lišća slaba je krmna biljka.

20.07.2009.

LAZARKINJA CRVENA (ASPERULACYNAMCHICA L)FAMILIJA (RUBIACEAE) (broćevi)

Nalazimo je na plitkim karbonatnim i pjeskovitim tlima gdje je pH vrijednost od 6-8.Ubraja se u skupinu ljekovitih i ukrasnih biljaka.

19.07.2009.

DUPČAC (Teucrium chamaedrys l.) Familija Lamiaceae-Usnatice

Ratse kao polužbun na sunčanim mjestima po livadama i pašnjacima. Ljekovita je biljka protiv proljeva i infekcije probavnih organa.

19.07.2009.

VELIKA KRVARA-JARČIJA BRADA (Sanguis orba officinalis l.) Familija Rosaceae-Ruže

Živi u ekosistemima higrofilnih livada i pašnjaka. Dobra je pčelinja paša i ljekovita je biljka.

19.07.2009.

BODLJIKAVI GLADIŠ (Ononis spinosa l.) Familija Fabaceae -mahunarke

Pripada submediteranskom Evroazijskom flornom elementu. Kao mlada dobra je krma. Medonosna je i ljekovita biljka.

18.07.2009.

Veliki volujak.ognjica,žuti kolotoč(Telekia specioza).familija Asteraceae(glavočike)

Raste uz obradive površine i putove, na svježim i vlažnim zemljištima. Naraste i preko 2m. Medonosna je i ljekovita biljka.

18.07.2009.

Kiprovina-Vrbica Chamaenerion Angustifolium familija Oenotheraceae(pupoljke)

Raste na šumskim čistinama i snjegolomima često u gustim populacijama sa heliofilnim vrstama.Medonosna je i jestiva biljka.

18.07.2009.

Ranik- Senecio Fuchsii familija Asteraceae(glavočike)

raste na svježim zemljištima u manjim ili većim grupama.

17.07.2009.

Mačkina djetelina-ranjenik Anthyllis vulneraria L.familija Fabaceae(mahunarke)

Veoma varijabilna vrsta.Dobra je krma i ljekovita je biljka.

17.07.2009.

Ranilist Betonika officinalis familija Lamiaceae(usnatice)

RAste na neutralnim do umjereno kiselim humoznim zemljištima od nizina do brdskog vegetacijskog pojasa.Zbog tanina kojeg sadrži oko 12%upotrebljava se za liječenje rana.

17.07.2009.

naprstak-žućkasta pustikara Digitalis Grandiflora familija Scrophulariaceae (zijevalice)

Nalazimo je na rubovima šuma prosjecima i čistinama od planinskog do sub alpinskog pojasa.Spada među najvažnijelijekove protiv srčanih bolesti.

16.07.2009.

ODOLJEN - MACINA TRAVA (VALERIANA OFFICINALIS L) FAMILIJA (VALERIANACEAE) (odoljeni)

Nalazimo je u pojasu bukovo-jelovih šuma i klekovine bora.Kao ljekovita biljka dobija se mnogo-plantažnim uzgojem.

16.07.2009.

OBIČNA IVANČICA (LEUCANTEMUM VULGARE ) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Rasprostranjena širom svijeta kao dekorativna biljka.Veoma komleksna vrsta sa puno sestrinskih vrsta,podvrsta varijeteta i formi . Ljekovita je i krmna biljka.

16.07.2009.

RAZLIČAK - ZEČINA (CENTAUREA JACEA L) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Nalazimo je uz putove i ruralna naselja kao i u hrastovim i grabovim šumama.Medonosna je i ljekovita a takodje i dekorativna biljka.

14.07.2009.

KLINČIĆ ŠARENI - ŠARENI KARANFIL (DIANTHUS DELTOIDES L) PORODICA (CARYOPHYLLACEAE) (karanfili)

Višegodišnja pri dnu odrvenjela biljka.Često je nalazimo na kiselim livadama i pašnjacima brdskog i gorskog pojasa.Koristi se kao dekorativna vrsta za urađenje prostora gdje dominira kamen.

14.07.2009.

PURPURNI BROĆ (ASPERULA PURPUREA L) FAMILIJA RUBIACEAE (broćevi)

Najveću brojnost postiže u kamenjarskim pašnjacima i borovim šumama.

14.07.2009.

IVANJSKO CVIJEĆE - ŽUTA BROĆIKA (GALIUM VERUM L ) FAMILIJA (RUBIACEAE) (broćevi)

Široko rasprostranjena euroazijska sub-mediteranska vrsta koja naseljava mezokserofilne livade i pašnjake.Medonosna je i ljekovita biljka.

13.07.2009.

DIVIZMA (VERBASCUM PHLOMOIDES L) FAMILIJA (SCROPHULARIACEAE) (zjevalice)

Dvogodišnja ili trogodišnja biljka koja naraste i preko jedan metar visine.Raste uz potoke , putove zatim šumskim čistinama na pjskovitom tlu.Ljekovita je biljka.

13.07.2009.

DOBRODEVA (CAMPANULA PERSICIFOLIA L) FAMILIJA (CAMPANULACEAE) (zvončići)

Raste na umjereno suhim rastresitim kiselim zemljištima do brdskog vegetacijskog pojasa.

13.07.2009.

POVRATIČ (TANACENUM MACROPHYLLUM) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Raste na mjestima koja obiluju vlagom gdje se zadržava snijeg i na svježim ,rahlim ,humoznim i ilovičastim zemljištima od brdskog do alpinskog regiona.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

ČUVARKUĆA (SEMPERVIVUM TECTORUM L) FAMILIJA IRIDACEAE (perunike)

Trajna zeljasta biljka sa debelim listovima.Raste po krovovima kuca , stijenama i zidovima.Izrazita je heliofita.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

PETROVAC ( AGRIMONIA EUPATORIA L) FAMILIJA ROSACEAE (ruže)

Raste na sunčanim mjestima uz puteve i livade.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

ROSOPAS - ZMIJSKO MLIJEKO (CHELEDONIUM MAJUS ) PORODICA PAPAVERACEAE (makovi)

Raste po stijenama , zidovima i živicama .Lako se raspoznaje, kada se otkine list poteče tamno-žuto mlijeko.Ljekovita je biljka.

02.07.2009.

ZEČIJA LOBODA (HIERACIUM PILOSELLA L) FAMILIJA ASTERACEAE (glavočike)

Raste od brdskog do subalpinskog pojasa. Ljekovita je biljka.

02.07.2009.

ŠUŠULJ - MODAR KAMENIČAK (PETROR HAGIA SAXIFRAGA) FAMILIJA CARYOPHYLLACEAE ( karanfili)

Ova vrsta naseljava suha i topla staništa submediteranskog , brdskog i gorskog pojasa.

02.07.2009.

OBIČNA PRŽENICA (KNAUTIA ARVENSIS L) FAMILIJA DIPSACACEAE (češljugovine)

Višegodišnja biljka koju najčešće nalazimo na mezofilnim livadama i pašnjacima u nizijskom i brdskom pojasu.Ljekovita je vrsta jer sadrži tanine i saponozide.

01.07.2009.

KANTARIJA -GORČICA ( Centarium erythraearafn. ) Familia Gentianae -Sirištare

Raste po umjereno suhim livadami pašnjacima, od nizina do supalpinskog pojasa. Ljekovita je biljka.

01.07.2009.

ŽUTI KANTARION ( Hypericum perforatum l. ) Familia: Hipericaceae-Pljuskavice

Raste po pašnjacima uz ceste i napuštenom zemljištu. Ljekovita je biljka.

01.07.2009.

MALA KRVARA ( Sanguisorda minor scop.) Familija Rosaceae-ruža

Raste u ekosistemima kserostermnih pašnjaka. Dobra je krmna i pčelinja paša. Ljekovita je biljka ( korijen ).

24.06.2009.

CRNI GAVEZ ( Symphytum officinale l.) Familija Boraginaceae-Oštrolisti

Raste kao korov pored puteva, i napištenim zemljištima. Voli sviježa, umjereno vlažna, bazična neutralno do umjereno kisela tla. Ljekovita je biljka.

24.06.2009.

ŽUTA DJETELINA- ŽUTA GUNJICA (TRIFOLIUM PATENS) Familija Fabaceae-Mahunarke

Različite vrste ove populacije rastu na mezokserofilnim livadama i pašnjacima, nizijskog brdskog pojasa. Na pašnjacima je rijeđa jer sjeme ne stigne da sazri.

24.06.2009.

KRAVLJAK -Sikavica ( Carlina Acaulis l.) Familija Asteraceae(glavočike)

Raste na suhim, gorskim livadama i obroncima. Cvijeta od juna do septembra. Ljekovita je biljka(korijen).

23.06.2009.

ZLATAN - DIVLJI LJILJAN (LILIUM MARTAGON) FAMILIJA LILIACEAE (ljiljani)

Najčešće ga nalazimo u mezofilnim , listopadnim i mješovitim šumama i šikarama.Raste na svježim blago do umjerenim kiselim zemljištima.

23.06.2009.

TRAVA IVA (Teucrium montanum) Familija Labiatae- Usnatice

Raste na suhim kamenitim zemljistima . Izrazita je heliofita . Vrlo je ljekovita biljka.

21.06.2009.

MACINA TRAVA-OČAJNICA (Marrubium vulgare)

Macina trava je trajna biljka uspravne i dlakave stabljike visine do 60cm. Ljekovita je biljka.

21.06.2009.

VODOPIJA-KONJOGRIZ ( Cichorium intybus l.) Familija Compositae

Raste na suhim, kamenitim predjelima. Ljekovita je i jestiva biljka.

21.06.2009.

CRNI ŠLJEZ(Malva Silvestris l.) Familija Malvaceae-Šljezovi

Crni šljez raste po ruševinama i napuštenim zemljištima. Ljekovita je biljka.

20.06.2009.

ŠTAVELJ OBIČNI (Rumex crispus l.) Familija Polygonaceae

Biljka rasprostranjena kao korov. Raste na dubljim donekle nitrificiranim zemljištima, od nizijskog do gorskog pojasa. Kao krma je bezvrijedna ali se koristi u narodnoj medicini kao antiskorbutik i antiseptik.

20.06.2009.

PUCAVAC -PUŠINA (Silene vulgaris) Familija- Caryophyllaceae-Karamfili

Višegodišnja zeljasta biljka koja živi na mezofilnim i kserofilnim livadama i pašnjacima. Medonosna,ljekovita i jestiva biljka.

20.06.2009.

DIVLJA GRAŠICA, AJČICA (coronilla varia l.) Familija Fabaceae- Mahunarke

Nalazimo je na proplancima, šumskim čistinama i šikarama. Upotrebljava se u narodnoj medicini i pčelarstvu.

16.06.2009.

VELEBILJE-BUNIKA (Atropa Beladonna l.) Familija Solanaceae-Pomoćnice

Nalazimo je u svijetlim listopadnim mješovitim šumama, krčevinama i uz šumske ceste i putove. Svi djelovi biljke sadrže znatan postotak raznih alkaloida(Atropin, Hyoscyamin) pa se koristi u službenoj medicini.

16.06.2009.

ČEMERIKA BIJELA (Veratrum Album l.) Familija liliaceae-ljiljani

Široko rasprostranjena u sjevernim i srednjim dijelovima Evrope. Voli pašnjake i livade sa kiselim tlom. Poznata je otrovna i ljekovita biljka.

15.06.2009.

ŽDRALJEVINA (GALEGA OFFICINALIS) FAMILIA FABACEAE (mahunarke)

Ždraljevina je višegodišnjazeljasta biljka .Prirodni je antdiabetik , diuretik i hipoglikemik.

15.06.2009.

PRETPLANINSKA DJETELINA (TRIFOLIUM ALPESTRE ) FAMILIJA FABACEAE (mahunarke)

Naseljava planinske rudine subalpinskog krečnjačkog pojasa.Tipična podvrsta pretplaninske djeteline naseljava termofilne livade gorskog i brdskog pojasa. Izrazita je heliofita.

15.06.2009.

BRDSKA DJETELINA (TRIFOLIUM MONTANUM L) FAMILIJA FABACEAE (mahunarke)

Višegodišnja biljka koja živi na kserotermnim livadama i pašnjacima od gorskog do subalpinskog vegetacijskog pojasa.Dobra je medonoša.

09.06.2009.

HMELJASTA LUCERNA ( Medicago luplina l.) Familija fabacaeae-mahunarke

Heliofina, termofilna i bazofilna krmna vrsta.

09.06.2009.

BIJELA DJETELINA ( Trifolium repens l.) Familia fabaceae-mahunarke

Višegodišnja biljka koja se kao crvena djetelina zbog visokog procenta bjelančevina forsira na livadama i pašnjacima. Značajna je i medonosna, ljekovita i divlja jestiva biljka.

09.06.2009.

CRVENA DJETELINA (Trifolium pratense l.) Fam. Fabaceae-mahunarke

Visegodisnja krmna biljka, koju najčešće nalazimo na mezofilnim livadama nizijskog, brdskog i gorskog pojasa. Medonosna i ljekovita je biljka.

02.06.2009.

KADULJA-ŽALFIJA (Salvia officinalis l.) Familia Lamiaceae-usnatice

Ljekovita biljka koja se uzgaja i kultiviše. Inače raste na kamenitom tlu Dalmacije i Hercegovine.

01.06.2009.

DLAKAVI KRESTUŠAC (Polygala comosa) Fam. Polygalaceae

Naseljava livade i pašnjake, svijetle hrastove i bukove šume. Medonosna je biljka.

01.06.2009.

MAČJI REPAK (Phleum pratense l.) Fam. Poaceae-zeljaste

Naseljava mezokserofilne livade i pašnjake. Kao krmna biljka ima veliku vrijednost pa se uzgaja i proizvodi sorte sa viskom prinosima.

29.05.2009.

SURUČICA (FILEPENDULA VULGARIS MOENCH ) FAMILIA ROSACEAE (ruže)

Nalazimo je najčešće na bazičnim zemljištima submediteranskog , brdskog i gorskog pojasa.Listovi i gomolji ove biljke su jestivi.

29.05.2009.

ŠIROKOLISNI GRAHOR (LATHYRUS LATIFOLIUS L) FAMILIA FABACEAE (mahunarke)

Naseljava livade i pašnjake sa bazičnim neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.Medonosna je biljka.

29.05.2009.

VRANINO OKO (PARIS QUADRIFOLIA L) FAMILIA LILIACEAE (liljani)

Raste u polavnim šumama i mezofilnim zajednicama .Otrovna je biljka ali ima primjenu u narodnoj medicini.

26.05.2009.

DVOLISNI GOROCVJET-VIMENJAK (PLANTHERA BIFOLIA) FAMILIJA ORCHIDEAE (kaćuni)

Raste na umjereno suhim i svježim neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.Cvjetovim mogu biti bijeli , žućkasti ili zelenkasto bijeli.Vrlo lijepo miriše i lijepog je izgleda pa se nekontrolisano uništava.U nekim zemljama je zaštćena vrsta.

26.05.2009.

KAĆUNAK PJEGAVI (DACTYLORHIZA MACULATA L) FAMILIJA ORCHIDACAE (kaćuni)

Zastupljen u listopadnim, cetinarskim i mješovitim šumama pretežno na rubovima.Medonosna i ljekovita vrsta.

26.05.2009.

KACUN-SALEP DACTYLORHIZA SAMBUCINA FAMILIJA ORHIDACEAE (kaćuni)

Naseljava gorske pašnjake i livade. Cvjetovi mogu biti svjetlo-žuti ili purpurno crveni.

25.05.2009.

KRAVORINA- ŽUTA TRAVA ( Smyrnium perfoliatum L.) Familija Umbelliferae- Štitarke

Nalazimo je na rubovima šuma i planinskim pašnjacima. Dekorativna je biljka pa je često uzgajamo u vrtovima.

25.05.2009.

ŽUTI ZVJEZDAN ( Lotus corniculatus l.) Familija Fabaceae (mahunarke)

Livadska biljka od nizina pa do gorskog pojasa. Listovi zvjezdana bogati su vitaminima pa ih u nekim zemljama jedu kao proljetnu salatu ili varivo.

25.05.2009.

LIVADSKI GRAHOR ( LATHYRUS PRATENSIS L.) Familija Fabaceae (mahunarke)

Široko rasprostranjena vrsta koja naseljava ekosisteme mezofilnih i higrofolnih livada. Izrazita je heliofita.

24.05.2009.

ČEKUNJUŠA CRNA (Crepis biennis l.) Familia Asteraceae (Glavočike)

Umjereno kontinentalna evropska vrsta koja optimum nalazi u mezofilnim livadama i pašnjacima.

24.05.2009.

UŠAC- RUMENIKA ( Lychnis flos cuculi l.) Fam. Caryophyllaceae (Karanfili)

Izrazita je heliofita i naseljava higromezifilne livade, te poplavna područja.

24.05.2009.

CRNI GRAHOR ( Lathyrus niger ) Fam. Fabaceae(Mahunarke)

Raste na svijetlim, umjereno kiselim zemljištima, od nizina sve do planinskog pojasa.

17.05.2009.

GLAVIČASTI LAN (LINUM CAPITATUM) fam.Linaceae

Naseljava pretežno karbonatna i silikatna zemljišta u planinskom podrucju. Na nižim toplijim staništima ovu vrstu smjenjuje Linumflavum L. Izrazita je heliofita.

17.05.2009.

POCIJEP (MAIANTHEMUM BIFOLIUM ) fam. Liliaceae- Ljiljani

Zastupljen u acidofilnim šumama smrče, jele i bora na sviježim slabo kiselim zemljištima.

17.05.2009.

KOPITNJAK (ASARUM EUROPAEUM L.) fam. Aristolochiceae-Vučje stope

Pretežno raste u mezofilnim šumskim zajendnicama na bazama zasićenim ili slabo kiselim zemljištima. Izrazito mirmekhorna biljka.

14.05.2009.

KAĆUN-VISOKI SALEP ( ORCHIS MORIO) Familija Orchidaceae- Kaćuni

Zastupljen na rubovima šuma, tresetištima gdje je zemljište blago humozno i rasteresito.

14.05.2009.

ZAVRATA BIJELA (CEPHALANTHERA LONGIFOLIA L.) familija Orchideaceae (KAĆUNI)

Prelijepa biljka koja naseljava termofilne zajednice od nizina do planinskog vegetacijeskog pojasa cvijeta od maja do juna.

14.05.2009.

SRIJEMUŠ-MEDVEĐI LUK (Allium ursinum l.) LILIACEAE (LJILJANI)

Srijemuš ima jak miris na luk. Ima primjenu kao začinska biljka. Nalazimo je najčešće na bazičnim, neutralnim do umjereno kiselim zemljištima. Inače je mirmekohorna biljka.

12.05.2009.

DAN I NOĆ ( Viola tricolor ) Familija Violaceae - Ljubičice

Dan i noć je jednogodišnja, zeljasta biljka visine do 30 cm. Naseljava livade, nizijskog i gorskog pojasa.

12.05.2009.

MLAĐA ŠUPLJA- ŠUPALJKA ( corydalis cava ) Familija Papaveraceae-Makovi

Nalazimo je u vlažnim , svijetlim, listopadnim šumama od nizina do subalpinskog pojasa.

12.05.2009.

DEVETOLISNA REŽUHA ( dentaria ennephyllos l.) Familija Cruciferae (Krstašice)

Nalazimo je u zajednicama bukovih, jelovih i smrčevih šuma. Raste na svježim, bogatim ,neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.

10.05.2009.

ZEČIJA KISELICA ( Oxalis acetosella l.) Fam. Oxalidaceae (kiselica)

Živi u sjenovitim,listopadnim, četinarskim i mješovitim šumama. Raste na svježim umjereno hranjivim i kiselim zemljištima.

10.05.2009.

KUKAVIČICA VENECIJANSKA ( Lathyrus venetus) Fam.Papilionaceae (mahunarke)

10.05.2009.

KUKAVIČICA ( Lathyrus vernus) Fam. Papilionaceae-Mahunarke

Česta je u šumi rasta običnog graba i u bukovoj šumi. Raste na pretežno krečnjačkim zemljištima.

08.05.2009.

MRTVA KOPRIVA ŽUTA (LAMIASTRUM GALEOBDOLUN L ) FAMILIJA LABIATAE (usnatice)

Mirmekhorna biljka koja naseljava mezofilne šume reda bukve.Medonosna je biljka.

08.05.2009.

BIJELA RADA (TRATINČICA) (BELLIS PERENNIS L) FAMILIJA ASTERECEAE (glavočike)

Naseljava livade i pašnjake nizijskog , brdskog i gorskog pojasa.Medonosna je biljka.

07.05.2009.

SALOMONOV PEČAT OBIČNI (POLYGONATUM MULTIFLORUM L) FAMILIJA LILACEAE (ljiljani)

Raste na svježim hranjivim do umjereno kiselim zemljištima u mezofilnim hrastovim i bukovim šumama.Ljekovita je biljka.

07.05.2009.

BIJELI KOZLAC (ARUM ITALICUM ) FAMILIJA ARACEAE (kozlaci)

Raste na svježim,hranjivim ili slabo ilovičastim zemljištima. Vrsta je polimorfna i najčešće je nalazimo na rubovima kraških šume i šikara submediteranskog područja.

06.05.2009.

JAGLAC PROLJEĆNI (PRIMULA VERIS L SUBSP. COLUMNAE) FAMILIJA PRIMULACEAE (jagorčevine)

Rasprostaranjena je na livadama i pašnjacima od brdskog do alpinskog pojasa. Mlado lišće služi kao vitaminsko povrće .

06.05.2009.

PAVLOVAC (AREMONIA AGRIMONOIDES ) FAMILIJA ROSACEAE (ruže)

Mirmekhorna biljka koja raste po listopadnim i četinarskim šumama.

06.05.2009.

ĐURĐEVAK (CONVOLLARIA MAJALIS L) FAMILIJA LILIACEAE (ljiljani)

Raste po listopadnim šumama i šikarama na umjereno kiselim zemljištima. Inače sadrži otrovne gliozide i alkaloide i koristi se u službenoj medicini.

05.05.2009.

VIJUGASTA GRAHORICA (VICIA SEPIUM L.) familija Fabaceae;

Pripada kategoriji odličnih krmnih biljaka, te se u novije vrijeme sve češće uvodi u kulturu. Dobra je medonosna biljka.

02.05.2009.

PTIČIJA GRAHORICA ( VICIA CRACCA L) familija FABACEAE (leptirnjače)

Medonosna je i ljekovita biljka.Njene različite populacije naseljavaju higromezofilne livade i pašnjake.

02.05.2009.

DRAGOLJUB DIVLJI (TROPAEOLUM MAIUS L)

U proljece iz podanka sa dva lsta , slična ženskoj bokvici izraste stabljika do 20 cm.Na vrhu stabljike je klas vrlo lijepih žućkasto-bijelih cvjetića.Raste u svijetlim šumama i gajevima. Ljekovita je biljka.

29.04.2009.

*ČESTOSLAVICA (VERONICA CHAMAEDRYS)

Familija SCROPHULARIACEAE Raste po mezofilnim livadama , pašnjacima i listopadnim šumama.Medonosna je biljka.

29.04.2009.

*LJUTIĆ MALJAVI ( RANUNCULUS LANUGINOSUS L )

Familija RANUNCULACEAE (žabnjaci) Raste u svijetlim šumama na blago kiselim zemljištima.

26.04.2009.

JALOVA JAGODA (potentilla micrantha) Fm. Rosaceae(RUZE)

Mirmekofilna vrsta koja pripada submediteranskom flornom elementu.

26.04.2009.

PUZAVA IVICA (Ajuga reptans) fam.Lamiaceae

Ljekovita biljka je i medonosna biljka a u hortikulturi upotrebljavaju se dvije njene forme (viridissima i veriegata.

26.04.2009.

ŽUTI GAVEZ (sympytum tuberosum L.) familija Boraginaceae( oštrolist)

Raste u svijetlim šumama i umjereno kiselim zemljištima.

23.04.2009.

ZVJEZDARKA -mišjakinja velika (SRELLARIA HOLOSTEAL) familija Caryophyllaceae(karamfili)

Raste u svijetlim šumama na sviježim umjereno kiselim zemljištima. Dobra je za ispašu pčela.

23.04.2009.

LUČAC-ČEŠNJAČA (ALLAIARIA PETOLATA) familija Crucifernae (Krstašice)

Raste kao korov u vrtovima i parkovima. Može se koristiti za spravljanje salate za jelo. Ima okus luka.

23.04.2009.

POTOČNICA (MYSOTIS SYLVATICA)

Cvijeta u aprilu i i maju. Višegodišnja dekorativna biljka koja voli bogato i vlažno tlo.

23.04.2009.

VILINO OKO-ZDRAVINJAK( Geranium phaeum l.) Familia Geraniaceae-Iglice

Nalazimo ga u svijetlim šumama i njenim rubovima. Zbog dekorativnog izgleda kultiviše se u vrtovima i parkovima.

18.04.2009.

ŠUMSKI ŠAŠ (Luzula silvatica) familija Juncaceae(sitovi)

Najčešće je zastupljena u šumama smrče, jele i klekovine bora, na silikatnoj podlozi.


Noviji postovi | Stariji postovi

Botanički vrt
<< 07/2013 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Za sve informacije, facebook profil : http://www.facebook.com/kemal.colak.948?fref=ts
BILJKE SARAJEVSE REGIJE-SADRŽAJ:
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
416518

Powered by Blogger.ba